מדיניות פרטיות

חברת קרמבו רבלס הפקות תוכן בע"מ ח.פ 515616399 ופבלישרז ברנד קונטנט בע"מ ח.פ: 515820801 (להלן: "מפעילת האתר"), המפעילות את האתר: tech.garden. (להלן: "האתר").

מפעילת האתר מכבדת ומקפידה על שמירת פרטיותכם. להלן תובהר מדיניות שמירת הפרטיות הנהוגה באתר, פירוט המידע אשר נשמר באתר, פירוט המידע אשר לא נשמר והאופן בו נעשה שימוש במידע האישי אשר נמסר ו/או נאסף בעת השימוש באתר.

יודגש, כי משתמשי האתר נדרשים למסור את המידע המבוקש באופן מלא ונכון. מעצם השימוש באתר ומסירת הפרטים המבוקשים כמפורט לעיל, משתמשי האתר מאשרים כי הפרטים שמסרו הינם נכונים ומדויקים. מפעילת האתר תהיה רשאית, לדרוש קבלת פרטים נוספים ו/או חידוש הפרטים ו/או עדכון או שינוי הפרטים ו/או תהא רשאית למחוק את הפרטים, הכל ייעשה לפי שיקול דעתה הבלעדי ובהתאם להוראות הדין.

מובהר בזאת, כי בעת השימוש באתר יכול שייאסף מידע נוסף על משתמשי האתר, בין היתר, מידע על הרגלי השימוש של משתמשי האתר, שירותים ו/או מוצרים ו/או פרסומות ו/או מידע אחר אשר עניינו את משתמשי האתר ו/או מיקום של אמצעי התקשרות של משתמשי האתר ו/או מיקומם ו/או עמודים בהם צפו ועוד.

מעצם השימוש באתר משתמשי האתר מוסרים למפעילת האתר וכל מי מטעמה, את המידע הנאסף כמפורט לעיל בהסמכה אישית, ביודעין ומרצון חופשי.

מדיניות הפרטיות של מפעילת האתר מנוהלת באמצעות: מפעילת האתר.

מפעילת האתר משתמשת במידע לצורך אספקת ושיפור השירותים ו/או לצורך קישור והעברת המידע לצדדים שלישיים בהתאם להוראות תנאי השימוש ותקנון האתר, לרבות אך לא רק, לצורך קישור בין משתמש אשר נרשם והשאיר פרטים באתר לבין לקוחות מפעילת האתר המפרסמים תכנים שיווקיים באתר.

בשימוש המשתמש בשירותים, מסכים המשתמש לאיסוף והשימוש במידע, והכל בהתאם למדיניות הפרטיות זו. אלא אם נאמר אחרת במדיניות הפרטיות, המונחים במדיניות פרטיות זאת הינם בעלי משמעות זהה לתקנון מפעילת האתר.

מפעילת האתר תהיה רשאית לערוך שינויים ו/או תוספות למדיניות הפרטיות של האתר מעת לעת ועל פי שיקול דעת הבלעדי.

סוגי המידע הנאסף

מידע אישי

במהלך השימוש באתר ייתכן והמשתמש יידרש לספק מידע אישי, ופרטי זיהוי אשר ישמשו ליצירת קשר ו/או לצורך זיהוי המשתמש (להלן: "המידע האישי"). המידע האישי יכלול בין היתר, אך לא רק, את הפרטים ,כדלקמן:

כתובת דוא"ל.
שם פרטי ושם משפחה.
מס' טלפון.
קבצי Cookies, ונתוני שימוש.
נתוני שימוש

המידע הנאסף ייתכן ויכלול נתונים מדפדפן האינטרנט של המשתמש בעת מתן השירותים ובאמצעות האינטרנט ו/או באמצעות השימוש באתר במכשיר סלולרי (להלן: "נתוני השימוש").

נתוני השימוש יכללו בין היתר, אך לא רק, את נתוני IP address, סוג דפדפן האינטרנט, גרסת דפדפן האינטרנט, מידע אודות עמודי השירותים בהם ביקר המשתמש, הרגלי שימוש, השתייכות לקהילה, לרבות זמני שימוש, מידע סטטיסטי נוסף וכיוצ"ב.

במידה והשימוש בשירותים נעשה באמצעות מכשיר סלולרי, נתוני השימוש יכללו, בין היתר אך לא רק, גם את סוג המכשיר הסלולרי, מספר ID, כתובת IP של המכשיר הסלולרי, מערכת הפעלה, סוג דפדפן האינטרנט הסלולרי, וכן מידע סטטיסטי נוסף וכיוצ"ב.

נתוני מעקב וקבצי Cookies

מפעילת האתר עושה שימוש בקבצי ה Cookies, המזהים פרטים ממחשבך ו/או מהמכשיר הנייד שלך ו/או מאמצעי תקשורת אחר השייך לך, זאת לצורך זיהוי מהיר ויעיל של משתמשי האתר. קבצי ה Cookies אוספים עבור מפעילת האתר נתונים סטטיסטיים בנוגע לשימושים של משתמשי האתר ומאמתים את פרטיו לצרכי אבטחת מידע.

באתר מושתלים, בין היתר, פיקסלים של פייסבוק, גוגל, אוטבריין, טבולה וכן פיקסלים של לקוחות מפעילת האתר.

מעצם השימוש באתר, משתמשי האתר נותנים את הסכמתם למפעילת האתר לעשות שימוש בקבצי Cookies ולעשות שימוש במידע שנאסף ונאגר בקבצי ה Cookies כדי לזהות את משתמשי האתר.

יודגש כי המידע המצוי על קבצי ה- Cookies הינו מוצפן ומפעילת האתר עושה שימוש זהיר במידע זה באופן בו מפעילת האתר ו/או מי מטעמה הינם אלו אשר חשופים לקבל, לקרוא ולהבין את המידע המצוי על קבצי ה Cookies.

ככל ומשתמשי האתר אינם מעוניינים לקבל קבצי Cookies, באפשרותם לשנות את הגדרות הדפדפן בו הם משתמשים ולהימנע מכך או לחלופין, באפשרותם למחוק את קבצי ה Cookies מן המחשב בו הם משתמשים.

יובהר כי ייתכן מחיקה או נטרול קבצי ה Cookies תגרום להיעדר אפשרות שימוש באתר, כולו או מקצתו.

איסוף ושימוש במידע

מפעילת האתר אוספת מספר סוגים של מידע כאמור לעיל למטרות שונות, והכל על מנת לספק ולשפר את האתר ו/או לקשר בין לקוחות מפעילת האתר המפרסמים באתר תכנים שיווקיים לבין המשתמש הקצה המשאיר פרטיו ונרשם באתר בהתאם להוראות תקנון האתר.

שימוש במידע

מפעילת האתר עושה שימוש במידע הנאסף למטרות שונות, כדלקמן:

על מנת לספק ולתחזק את האתר.
על מנת ליידע את המשתמש על שינויים באתר.
על מנת להעביר את פרטי המשתמש שנרשם לאתר ומתעניין בתוכן שיווקי שמפורסם באתר אל המפרסם לצורך בחינת התקשרות בין הצדדים.
על מנת לספק תמיכה למשתמש.
על מנת לבצע ניתוח מידע ו/או על מנת לקבל מידע חיוני לצורך שיפור השירותים הניתנים באתר.
על מנת לפקח על השימוש בשירותים.
לזהות, למנוע ולטפל בבעיות טכניות.
מסירת מידע לצד ג'

ככלל מפעילת האתר תמנע, ככל שהדבר בשליטתה וביכולתה, מחשיפת והעברת פרטים אישיים ומידע הנוגע למשתמשי האתר אל צדדי ג', למעט במקרים המפורטים כדלקמן:

במקרה בו מפעילת האתר תימכר לצד ג' ו/או תתמזג עם צד ג' ו/או תמכור או תעביר את פעילותה לצד ג' אחר, אזי למפעילת האתר תהא זכות להעתיק ו/או להעביר את מלוא המידע והפרטים שנשמרו ו/או נאספו ו/או נמסרו באתר או למפעילת האתר, לרבות אך לא רק מידע אישי וסטטיסטי אודות משתמשי האתר (להלן: "המידע השמור"), לפי שיקול דעתה הבלעדי ובלבד שהצד אליו יועבר המידע כאמור יקבל על עצמו את הוראות מדיניות הפרטיות של האתר.

במקרה בו פעולותיו של משתמש פלוני באתר, יימצאו כמפרות ומנוגדות להוראות הדין ו/או זכויות יוצרים ו/או זכויות קניין רוחני של צד ג' ו/או מפרות את תנאי השימוש ו/או מהוות כתרמית ו/או הטעייה ו/או כניסיון לבצע פעולות כאמור, יימסר המידע השמור באופן הנדרש.

במקרה בו משתמש פלוני באתר, ישתתף בפעילויות אשר יוצגו באתר, והפעילות תעשה בשיתוף עם צד ג', לרבות צד ג' שאינו מטעם מפעילת האתר.

במידה ותתקבל החלטה של ערכאה שיפוטית, לרבות צו שיפוטי, המורה למפעילת האתר ו/או לכל מי מטעמה לחשוף ו/או למסור מידע שמור כאמור לצד ג'.

מפעילת האתר תהיה רשאית להעביר פרטי התקשרות (שם, טלפון ודוא"ל בלבד) אשר השאיר משתמש באתר במסגרת קריאת כתבת תוכן שיווקי באתר, אל לקוחות מפעילת האתר, לצורך יצירת קשר בין המשתמש לבין ללקוחות מפעיל האתר.

מפעילת האתר תהא רשאית לעשות שימוש בכל מידע או פרטים אשר יהיו ברשותה ו/או היו ברשותה או ברשות מי מטעמה לצורך התגוננות בכל סכסוך או מחלוקת משפטית או בפני כל דרישה ו/או תביעה ו/או טענה ו/או הליך משפטי אחר, בין משתמש/י האתר ו/או מי מטעמם לבין מפעילת האתר ו/או כל מי מטעמה.

במקרה בו מפעילת האתר תסבור כי יש צורך במסירת המידע השמור כדי למנוע נזק, לגוף או לרכוש, מכל מן וסוג שהוא, באמצעות העברת המידע.

ביטחון מידע

ביטחון המידע של המשתמש חשוב למפעילת האתר. אולם, יש לזכור, כי אין שיטה של הגירת ואבטחת מידע באמצעות האינטרנט ו/או אחסון מידע אינה מאובטחת ב- 100% וקיימת ואפשרות להבטיח מניעה לחדירה בלתי-מורשית למחשבי מפעילת האתר ו/או מי מטעמה. בעוד מפעילת האתר שואפת להשתמש באמצעי אבטחה מקובלים, מפעילת האתר ו/או מי מטעמה לא יכולים להבטיח ביטחון מידע מוחלט.

על כן, מפעילת האתר איננה מתחייבת כי המידע שנאסף ונמסר ו/או שירותי האתר יהיו חסינים בוודאות ובאופן מוחלט מפני גישה של גורמים בלתי מורשים למידע הנאסף והנשמר.

נותני שירותים

מפעילת האתר עשויה להעסיק חברות צד שלישי ו/או אנשים פרטיים על מנת לסייע במתן השירותים (להלן: "נותני השירותים"), וזאת על מנת לספק למשתמש את השירותים מטעם מפעילת האתר. לפיכך, לנותני השירותים תהא הגישה למידע של המשתמש, וזאת אך לשם מטרת אספקת השירותים. נותני השירותים פועלים מטעם מפעילת האתר ומחויבים שלא לגלות מידע אישי אודות המשתמש ולעשות בו שימוש לכל מטרה אחרת.

ניתוח מידע

מפעילת האתר עשויה לעשות שימוש בספקים צדדי ג' על מנת לפקח ולנתח את השימוש בשירותים, באמצעות תוכנות שונות לרבות אך לא רק, באמצעות Google Analytics (משתמשת בנתונים שנאספו כדי לעקוב אחר השימוש בשירותים ולפקח עליהם. מובהר, כי נתונים אלה חשופים לשירותים נוספים של Google. זאת ועוד, Google עשויה לעשות שימוש מסחרי בנתונים לצרכי שיווק, לרבות שיווק פרטני).

קישורים לאתרים אחרים

השירותים עשויים להכיל קישורים לאתרים אשר אינם מופעלים על ידי מפעילת האתר ו/או אינם בשליטת מפעילת האתר. ככל והמשתמש יבחר ללחוץ על קישור לאתר צד ג', מומלץ למשתמש לעיון במדיניות הפרטיות ובתקנון אתר צד ג' הרלוונטי. למפעילת האתר אין כל שליטה ביחס לאתרים צדדי ג', לרבות ביחס למדיניות פרטיות של אותם אתרים.

פרטיות קטינים

השירותים אינם מופנים לאף אדם מתחת לגיל 18 (להלן: "ילדים"). מפעילת האתר אינה אוספת במודע מידע אישי ביחס לילדים. במידה והמשתמש הינו הורה או אפוטרופוס של ילד אשר סיפק מידע אישי, נא צור קשר עם מפעילת האתר. מפעילת האתר נוקטת בכל הצעדים על מנת להסיר מידע אודות ילדים משרתיה.

שינויים במדיניות הפרטיות

מפעילת האתר עשויה לעדכן את מדיניות פרטיות זה מידי פעם לפעם. מדיניות הפרטיות המעודכנת תמצא באתר של מפעילת האתר. מפעילת האתר תדאג להודיע למשתמש באמצעות הודעת דוא"ל או באמצעות הודעה בולטת באתר, טרם כניסת השינויים במדיניות הפרטיות לתוקף. מומלץ לעיון במדיניות הפרטיות לאחר עדכונה.

שונות

מפעילת האתר תהיה רשאית בכל עת, לסגור את האתר ו/או לערוך בו שינויים, לפי שיקול דעתה הבלעדי ובכל שזמן, מבלי שתידרש ליתן לכל צד ג' אחר הודעה מוקדמת על כך. למשתמשי האתר ו/או לכל מי מטעמם ו/או לכל צד ג' אחר לא תהא כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי מפעילת האתר בנוגע לסגירת האתר או לביצוע שינויים בו ו/או בנוגע לשיבושים או תקלות אשר עלולים להיות באתר מכל סיבה שהיא.

למען הסר ספק, מפעילת האתר לא תהיה אחראית לכל נזק, הפסד, הוצאה, תשלום, אבדן הכנסה אשר ייגרם או עלול להיגרם, באופן ישיר ו/או עקיף, מכל מין וסוג שהוא, למשתמשי האתר ו/או למי מטעמם ו/או לכל צד ג' אחר ו/או לרכושם עקב כך.

מסמך תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות הינו כהסכם בין מפעילת האתר לבין כל משתמש באתר ויחולו עליו אך ורק דיני מדינת ישראל. סמכות שיפוט בכל עניין הנוגע לאתר ו/או לשימוש בו תהא אך ורק לבית משפט במחוז תל-אביב.

בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה ו/או סטייה כלשהי בין הוראות תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של האתר לנתונים אחרים כלשהם בדבר האתר, תגברנה הוראות תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של האתר זה בכל דבר ועניין.

יצירת קשר

לכל שאלה ביחס למדיניות פרטיות זו, ניתן ליצור קשר באמצעות כתובת הדוא"ל: [email protected]

כתבות שעשויות לעניין אותך:
דילוג לתוכן